Web Title:重寮國小本土語文資訊網重寮國小本土語文資訊網

重寮國小的專用網頁 重寮國小本土語文功課表 download pdf

時間
08:00~08:40   導師時間 導師時間 導師時間 導師時間 導師時間 導師時間
08:40~09:20
09:30~10:10
10:30~11:10
本土語言
劉雅惠
11:20~12:00
本土語言
劉雅惠
本土語文
劉雅惠
12:00~12:40   午餐時間
12:40~13:30   午休時間
13:40~14:20  
14:30~15:10
本土語文
劉雅惠
本土語文
劉雅惠
 
15:20~16:00
本土語文
劉雅惠
 
   

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36

傳統節慶活動--春聯介紹與書寫